သင့္ခႏၶာကိုယ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အား အဆင့္တိုးျမွင့္ရာခရီးလမ္း၏ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းကို သင္၏ Natural Killer Cell Activity တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုးေဆးခန္းမ်ားထဲမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ Form တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ သင္အဆင္ေျပႏိုင္ဆံုး၊ အေစာဆံုးအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ခံအား စစ္ေဆးမွဳကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ စီစဥ္ေပးပါမည္။

  • Choose a clinic