သင့္အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳသည္ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ အခက္အခဲမ်ားကို အကူအညီေပး၊ အေျဖရွာေပးရန္အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။