သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ အဆက္မျပတ္လည္ပတ္ေနေသာ ဂီယာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး အေသးစိတ္က်က် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စက္ပစၥည္း တစ္ခုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေရာဂါဝင္ေရာက္လာပါက ေကာင္းမြန္စြာ မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အေကာင္းဆံုးဘဝ အရည္အေသြး ရရွိမွဳကို ဆံုးရွံဳးေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို တိုးျမွင့္ျပီး ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ကာ သင့္ဘဝပန္းတိုင္ကို ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကို္ယ္ခံအားစနစ္ကို တုိးျမွင့္ေပးမည့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါေပသည္။

Immune Optimum Highly Immune Active supplement

တစ္ေန႔တစ္လံုး ေသာက္သံုးရန္သာလိုအပ္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ကိူယ္ခံအားတိုးျမွင့္ ျဖည့္စြက္အားေဆးသည္-

 • ကို္ယ္ခံစြမ္းအားကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစရန္လိုအပ္သည့္သူမ်ား။

 • ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ျခင္းအတြက္ တိုးျမွင့္လိုသူမ်ား။

 • စိတ္ဖိစီးမွဳႏွင့္ ပင္ပန္းမွဳဒဏ္ကို ခံစားေနရသူမ်ား။

 • ခႏၶာကိုယ္တြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ကာကြယ္လိုသူမ်ား အတြက္ စံခ်ိန္မီေဆးဝါးပင္ျဖစ္သည္။

Ingredients

ကိုယ္ခံအားတိုးျမွင့္ ျဖည့္စြက္အားေဆးတြင္ သင့္ဆဲလ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခား အာဟာရဓာတ္မ်ား ျပည့္စံုကံုလံုစြာ ပါဝင္သည္။

Active ingredients

 • Ascorbic Acid
 • Cholecalciferol
 • D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate Thiamine Hydrochloride
 • Riboflavin
 • Nicotinamide
 • Pyridoxine Hydrochloride
 • Folic Acid
 • Cyanocobalamin
 • Zinc Gluconate
 • Selenium Amino Chelate Manganese Amino Acid chelate

Inactive Ingredients

 • Silica (USP)
 • Magnesium Stearate (USP)
 • Dicalcium Phosphate (USP)

You may also be interested in

NK cell activity testing

သင္၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွ၊မရိွ သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Medeze တြင္ NK Cells Test စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ေနပါျပီ။

Learn more